BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Gizewiusza 11/3
2. Numer działki : 362/8
3. Powierzchnia działki : 241 m2
4. Numer księgi wieczystej: 15499
5. Opis nieruchomości :
-lokal mieszkalny nr 3, o powierzchni użytkowej 50,94m2 ,składający się z
dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Gizewiusza nr 11.
Do lokalu mieszkalnego nr 3 należy piwnica oznaczona nr 3 o powierzchni użytkowej 6,20m2.
Budynek mieszkalny składa się z 7 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku –
518,40m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na
w/w lokal na czas nieokreślony,
-udział w działce nr 362/8 o powierzchni 241m2 wynoszący 110/1000.
6.Cena nieruchomości (wartość rynkowa lokalu liczona wraz z udziałem w działce nr 362/8 o
powierzchni 241m2 wynoszącym 110/1000 ) 46.360zł. (słownie: czterdzieści sześć tysięcy
trzysta sześćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży nieruchomości po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 2.318zł.
(słownie: dwa tysiące trzysta osiemnaście złotych ).
7.Koszty wyceny wynoszą - 150zł.
8.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został
przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy .
9.Przeniesienie prawa własności gruntu wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy
notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
10.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i cenę
gruntu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego
w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku
Spółdzielczym O)Pisz.
11.W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika zatwierdzonym
Uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz
w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika ogłoszonym w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego Nr 76 poz.1354 z dnia 09 czerwca
2006r. stanowi teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
12.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1
pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia
wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
13.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
14.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
08 sierpnia 2007r. do dnia 29 sierpnia 2007r.

Data powstania: środa, 8 sie 2007 13:44
Data opublikowania: środa, 8 sie 2007 16:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sie 2007 10:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1829 razy