BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomościW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).

Położenie nieruchomości – Pisz 1,
Numer działki – 481/25
Powierzchnia działki - 3896 m2
Numer KW - 13021
Opis nieruchomości - nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
Cena wywoławcza nieruchomości – 350.000,00 zł. + 22% VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 marca 2007 r. została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
2. Użytkownik wieczysty na nieruchomości wybuduje budynek mieszkalny wielorodzinny czterokondygnacyjny(4 kondygnacje nadziemne), całkowicie podpiwniczony, oraz zagospodaruje teren;
Budynek będzie składał się z co najmniej 36 lokali mieszkalnych oraz co najmniej 15 boksów garażowych.
Ponadto użytkownik wieczysty wykona:
 od 25 do 35 miejsc parkingowych,
 utwardzone tereny pieszo-jezdne i tereny piesze,
 plac zabaw dla dzieci,
 tereny zieleni urządzonej,
 miejsca na składowanie odpadów.
Pozostałe warunki inwestycji zostaną określone w decyzji Burmistrza Pisza o warunkach zabudowy, która zostanie wydana na wniosek użytkownika wieczystego.
3. Użytkownik wieczysty rozpocznie wyżej opisaną inwestycję nie później niż 6 miesięcy, a zakończy nie później niż 18 miesięcy od daty zawarcia aktu notarialnego ustanawiającego użytkowanie wieczyste.
Użytkownik wieczysty ma obowiązek wybudowane budynki i urządzenia utrzymać w należytym stanie.
W razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego, użytkownik wieczysty jest zobowiązany w terminie 18 miesięcy od pisemnego wezwania właściciela nieruchomości do odbudowy budynków lub urządzeń.
4. Po wygaśnięciu użytkowania wieczystego, użytkownikowi wieczystemu przysługiwać będzie wynagrodzenie od właściciela nieruchomości równe wartości budynków i urządzeń będących własnością użytkownika wieczystego określonej na dzień wygaśnięcia użytkowania wieczystego zgodnie z wyceną uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.
Za budynki i inne urządzenia wzniesione wbrew postanowieniom umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste, wynagrodzenie nie będzie przysługiwało.
5. Właściciel nieruchomości będzie mógł żądać rozwiązania umowy o oddanie w użytkowanie wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego, jeżeli użytkownik wieczysty będzie korzystał z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności jeżeli nie zabuduje jej w ustalonym terminie. W razie rozwiązania umowy właściciel zwróci pierwszą opłatę wniesioną z tytułu użytkowania wieczystego oraz sumę opłat rocznych wniesionych z tego tytułu za niewykorzystany okres użytkowania wieczystego. Opłaty te podlegać będą waloryzacji. Maksymalna wysokość kwoty podlegającej zwrotowi nie może przekroczyć wartości prawa użytkowania wieczystego określonej na dzień rozwiązania umowy.
6. Oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
7. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
8. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
9. Użytkownik wieczysty będzie wnosił opłaty roczne stanowiące 1 % ustalonej w drodze licytacji ceny nieruchomości. Do opłat rocznych doliczany będzie podatek VAT w wysokości 22%.
10. Użytkownik wieczysty wpłaci pierwszą opłatę roczną stanowiącą 25 % ustalonej w drodze licytacji ceny nieruchomości. Do pierwszej opłaty rocznej doliczany będzie podatek VAT w wysokości 22%.
11.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
12. Użytkownik wieczysty uiści pierwszą opłatę najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
13. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zieleni nieuporządkowanej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
14.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu , złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
15. Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt i staraniem użytkownika wieczystego.
16. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
09 sierpnia 2007 r. do dnia 30 sierpnia 2007 r.
Data powstania: czwartek, 9 sie 2007 09:44
Data opublikowania: czwartek, 9 sie 2007 12:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sie 2007 07:39
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2065 razy