BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/20/07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam

że w dniu 13.08.2007r., wpłynął wniosek
ZEB Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

dotyczący
budowy kablowych linii nN 0,4 kV komunalnych o długości 310 m i kablowego oświetlenia ulicznego o długości ok. 650 m, przy ul. Kościuszki, Kopernika, Gizewiusza, Okopowej, Grunwaldzkiej na działkach o numerach ewidencyjnych: 388/2, 384, 380/2, 377/2, 378, 367, 354/3, 376/19, 354/4, 354/14, 366/4, 396, 387/18, 368/2 położonych w obrębie Pisz II.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: czwartek, 16 sie 2007 12:04
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2007 14:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 wrz 2007 09:08
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1804 razy