BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II/21/07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam

że w dniu 16.08.2007r., wpłynął wniosek firmy

Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa 12/53
12-221 Ruciane-Nida

działającej z upoważnienia

ZEB Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
Rejon Energetyczny Dystrybucji Giżycko
ul. Przemysłowa 3
11-500 Giżycko


dotyczący
budowy sieci energetycznej: napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV typu AsXSn 4x70 L=184 m na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 6/39, 8/1, 10/1, 11/19 położonych w obrębie Karpa, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61. Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2007 12:22
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2007 12:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 7 wrz 2007 16:17
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1887 razy