BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa
Na podstawie art. 32 ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska / Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902 z późn. zm./

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie pomostu drewnianego, o długości 24,0 m, i szerokości 2,0 m na fragmencie jez. Roś /dz. nr 1026 w obrębie Pilchy/ przy działce o nr 77/19 w obrębie Pilchy na wysokości działki o nr 118/1 , w obszarze Natura 2000.Decyzja Nr 10/07 z dnia 16.08.2007r. została wydana na wniosek Pani Małgorzaty Borak działającej z upoważnienia Pana Grzegorza Janusza Nowackiego i Pani Agaty Olędzkiej Nowackiej.

Informacja na temat wydanej decyzji znajduje się w publiczne dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa, znajdującym się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 61.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip, oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza5.
Data powstania: poniedziałek, 20 sie 2007 14:29
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sie 2007 16:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 sie 2007 11:47
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1923 razy