BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-19/07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczmego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 02.08.2007r., wpłynął wniosek
Kierownika Zespołu Inwestycji
przy Urzędzie Miasta w Ełku
ul. Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
działającego w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Ełk

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie układu komunikacyjnego dla kompleksu budynków wraz z odwodnieniem terenu i budową oświetlenia na działkach o numerach ewidencyjnych 1399/4, 1399/6, 185/13, 406/1, położonych w Ełku, przy ul. Wojska Polskiego.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 4.
Data powstania: poniedziałek, 27 sie 2007 11:45
Data opublikowania: poniedziałek, 27 sie 2007 12:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 wrz 2007 13:39
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1775 razy