BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE Z-7321/ III /06/07

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmującego teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe.
Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVII/528/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiartel.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.09.2007r. do 28.09.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu pokój nr 61 w godzinach od 11.00 do 13.00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmującego teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe, odbędzie się w dniu 14.09.2007r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu w pokoju nr 61 / /lub w Sali konferencyjnej – pokój nr 15 w zależności od ilości osób zainteresowanych dyskusją/ o godzinie 11.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Pisza z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12. 10. 2007r.Data powstania: środa, 29 sie 2007 09:47
Data opublikowania: środa, 29 sie 2007 13:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 16 paź 2007 15:21
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1815 razy