BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Informatyka w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Informatyka w wymiarze ½ etatu w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie: wyższe o kierunku informatycznym lub technicznym


II Wymagania dodatkowe

1. znajomość budowy komputera
2. umiejętność pracy w zespole,


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyk:

1. Przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego oraz usuwanie usterek.
2. Współpraca przy wdrażaniu nowych programów komputerowych.
3. Współdziałanie z pracownikami urzędu obsługującymi sprzęt komputerowy w zakresie przestrzegania prawidłowości eksploatacji tego sprzętu.
4. Obsługa poczty elektronicznej.
5. Aktualizacja danych umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej


IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Informatyk” lub przesłać listem, w terminie do 14.09.2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: środa, 29 sie 2007 14:08
Data opublikowania: środa, 29 sie 2007 15:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 wrz 2007 09:46
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2341 razy