BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie: wyższe
7. posiada trzyletni staż pracy,
8. znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm. )

II Wymagania dodatkowe

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,


III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora:

1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych według
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr
164 poz.1163 z póżn. zm. ) oraz aktów wykonawczych,
2. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
3. Prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów i ewidencji dotyczących udzielanych
przez Urząd zamówień publicznych,
4. Przechowywanie dokumentacji przetargowej,
5. Uczestnictwo w szkoleniach oraz prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu z
zakresu zamówień publicznych,
6.Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach
związanych ze zgłoszonymi do dofinansowania ze środków pomocowych
Unii Europejskiej projektami Gminy,

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor- zamówienia publiczne” lub przesłać listem, w terminie do 14.09.2007 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: środa, 29 sie 2007 14:10
Data opublikowania: środa, 29 sie 2007 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 wrz 2007 09:46
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2399 razy