BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Kopernika,
-Numer działki – część 387/18,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości - 10 m2,
-Opis nieruchomości-teren pod kioskiem z prasą,
-Roczna wysokość czynszu– 1.150,00 zł. oraz 22 % podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/575/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2006 r, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 148 poz. 2177 z dnia 4 października 2006 r., stanowi teren oznaczony symbolem 1 ZP – zieleń towarzysząca obiektom budowlanym mieszkaniowym i usługowym.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek umownych określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 31 sierpnia 2007 r. do dnia 20 września 2007 r.
Data powstania: piątek, 31 sie 2007 08:40
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2007 10:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 wrz 2007 08:47
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1594 razy