BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

sprzedaż nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym
1. Oznaczenie i opis nieruchomości:
Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz w użytkowaniu
wieczystym osób fizycznych.
Zgodnie z uchwałą Nr XLII/491/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 listopada 2005 r.
została przeznaczona do sprzedaży
Numer działki: 1126/6
Powierzchnia nieruchomości: 10.921 m2
Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Słubicka
Numer KW 14864
Cena nieruchomości: 247.688 zł + 22% podatku VAT

2. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym:
Nieruchomość położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego . Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pisz nieruchomość stanowi tereny przemysłowo-składowe,
częściowo niezagospodarowane.

3. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników
wieczystych

4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej, sporządzonej w
Kancelarii Notarialnej w Piszu. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy.
nieruchomości.

5. Nabywcy są zobowiązani do uiszczenia ceny sprzedaży nieruchomości w formie
jednorazowej wpłaty lub w ratach na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000
2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
Cenę sprzedaży nieruchomości lub pierwszą ratę nabywcy są zobowiązani uiścić najpóźniej
do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto wyżej podane.

6. Na poczet ceny nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

7. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc
od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.

8. Właściciele nieruchomości będą wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania
dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.

9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 01.09.2007 r.
do 22.09.2007 r.
Data powstania: piątek, 31 sie 2007 10:35
Data opublikowania: piątek, 31 sie 2007 10:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 15:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1793 razy