BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora ds. zamówień publicznych

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe,
7. znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z póżn. zm. )

III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych według
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr164 poz.1163 z póżn. zm. ) oraz aktów wykonawczych,
2. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
3. Prowadzenie wszelkiego rodzaju rejestrów i ewidencji dotyczących udzielanych
przez Urząd zamówień publicznych,
4. Przechowywanie dokumentacji przetargowej,
5. Uczestnictwo w szkoleniach oraz prowadzenie szkoleń pracowników Urzędu z
zakresu zamówień publicznych,
6.Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w sprawach
związanych ze zgłoszonymi do dofinansowania ze środków pomocowych
Unii Europejskiej projektami Gminy,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor –zamówienia publiczne” lub przesłać listem, w terminie do 21.09.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 6 wrz 2007 09:33
Data opublikowania: czwartek, 6 wrz 2007 11:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 15:56
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2307 razy