BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora -Menadżera Projektu "Pisa -Narew" w Urzedzie Miejskim w Piszu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko
inspektora-menadżera Projektu „Pisa-Narew”
w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko inspektora-menadżera Projektu „Pisa-Narew” w Urzędzie Miejskim w Piszu.


I. Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miejski w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.

II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku.
Kandydatem może być osoba, która:
1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. posiada wykształcenie wyższe,
6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy,
7. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

III. Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie w pracy w turystyce,
2. znajomość zagadnień związanych z rynkiem turystyki lokalnej i trendów krajowych w branży turystycznej,
3. znajomość zasad działania samorządów lokalnych,
4. znajomość przepisów prawa polskiego i europejskiego związanych z ochroną przyrody,
5. biegła obsługa komputera, znajomość programów pakietu Microsoft Office i posługiwanie się Internetem,
6. biegła znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora-menadżera:
1. Realizacja założeń Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego „Pisa-Narew”.
2. Pozyskiwanie inwestorów do realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Produktu Turystycznego „Pisa-Narew”.
3. Współpraca z gminami Porozumienia „Pisa-Narew”.
4. Kompletowanie dokumentów, przygotowywanie wniosków do funduszy zewnętrznych.
5. Nadzór nad realizacją projektu i dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
6. Przygotowywanie przetargów, w tym założeń do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udział w ocenie ofert.
7. Współpraca z projektantami.
8. Nadzór i kontrola rozliczeń finansowych pomiędzy partnerami Porozumienia „Pisa-Narew”.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Menadżer Pisa-Narew” lub przesłać listem, w terminie do 11 października 2007 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miejski w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 25 wrz 2007 15:12
Data opublikowania: wtorek, 25 wrz 2007 15:48
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 paź 2007 10:16
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2415 razy