BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na młodszego referenta w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Ogólnym w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:


1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe,

III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,
3. znajomość języka angielskiego,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku młodszego referenta:

1. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem i gospodarką środkami
rzeczowymi, drukami, formularzami, pieczęciami, zaopatrzeniem materiałowo
- technicznym, zakupem inwentarza ruchomego i pomocy biurowych oraz
konserwacją sprzętu biurowego,
2. Prenumerowanie czasopism, dzienników resortowych i innych wydawnictw,
3. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
4. Wystawianie kart drogowych kierowców i ich rozliczanie,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Młodszy referent Og” lub przesłać listem, w terminie do 15.12.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: piątek, 23 lis 2007 13:32
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2007 15:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 gru 2007 07:29
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2262 razy