BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej / lokal mieszkalny/.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz ,przeznaczona do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości : Pisz ul. Lipowa nr 8/27
2. Numer działki : 446/20
3. Powierzchnia działki : 429m2
4. Numer księgi wieczystej: 14059
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 27, o powierzchni użytkowej 45,04m2 ,składający się z
trzech pokoi,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na I-wszym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Lipowej nr 8.
Do lokalu mieszkalnego nr 27 należy jedna piwnica .
Budynek mieszkalny skład się z 40 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 1602,16m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz głównego najemcy Pana Waldemara Pogorzelski posiadającego umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 42.850,-zł. (słownie: czterdzieści dwa tysięce osiemset pięćdziesiąt zł.)
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% oraz dodaniu kosztów wyceny wynosi 2.243,-zł.(słownie : dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote ).
7.Cena udziału w działce : 537,-zł ( słownie: pięćset trzydzieści siedem zł.)
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 5,40 zł. (słownie: pięć zł. 40/100).
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu:134,-zł.(słownie:sto trzydzieści cztery zł.).
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia
dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14.Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.06.2004r.
15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
16.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
17.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
18.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 18 grudnia 2003r. do dnia 08 stycznia 2004r.


Data powstania: poniedziałek, 22 gru 2003 09:20
Data opublikowania: poniedziałek, 22 gru 2003 18:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 sty 2004 11:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1534 razy