BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe – techniczne

III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1.Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną oraz paliwa gazowe na obszarze gminy,
2.Współudzial w prognozowaniu rozwoju urządzeń komunalnych,
3.Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy,
4.Koordynacja zagadnień związanych z dostawą energii elektrycznej i wody dla przedsiębiorstw zasilanych z sieci gminnych,
5.Realizowanie zadań związanych z nadzorem i współpracą ze spółkami w których Gmina posiada udziały,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor GK” lub przesłać listem, w terminie do 20.12.2007 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: wtorek, 4 gru 2007 14:49
Data opublikowania: wtorek, 4 gru 2007 15:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 sty 2008 11:51
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2678 razy