BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 10/07 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami RM (26 października 2007r. – 27 listopada 2007 r.) ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz USC i MGOPS:
WYDZIAŁ OGÓLNY

1. Przeprowadzono wybory Sołtysa w miejscowości Jeglin. Wybrano Pana Jacka Komosę.
2. W dniu 13.11.2007r. odbył się konwent Sołtysów.
3. Zatrudniono 11 osób na roboty publiczne oraz 6 osób na prace interwencyjne.
4. W dniach od 08.10.2007r. do 25.10.2007r. przeprowadzono nabór na informatyka w Urzędzie Miejskim w Piszu. Wybrano Pana Dawida Rutkę.
5. Przeprowadzono nabór na menadżera projektu „Pisa – Narew”. W dniu 04.12.2007r. podpisana zostanie umowa z Panią Grażyną Grejner. Na spotkaniu w tym samym dniu sygnatariusze porozumienia ustalą harmonogram prac nad realizacją projektu.
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Dnia 30 października 2007 r. ponownie przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i w części wsi wodociągowej z przyłączami od miejscowości Borki do miejscowości Jeże. Etap. II. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 21 listopada 2007 roku. Do wykonania zamówienia zgłosiło się 12 Wykonawców. Trwa sprawdzanie ofert pod względem formalnym (zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia).
2. Dnia 5 listopada 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz. Na wykonanie ww. zadania została złożona jedna oferta. Z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie tego zadania postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164 poz. 1163 z poźn. zm.).
3. Dnia 5 listopada 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Pisz I, obejmującego teren przemysłowy przy ul. Warszawskiej, teren Osiedla Dużego, teren części Osiedla Wschód, teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, teren przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej. Na wykonanie ww. zadania została złożona jedna oferta. Z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie tego zadania postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164 poz. 1163 z poźn. zm.).
4. Dnia 5 listopada 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu inwestycyjnego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piszu. Wybrano ofertę złożoną przez Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy ul. G. Gizewiusza 2A, 12-200 Pisz. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27.11.2007r.
5. Dnia 12 listopada 2007 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami od m. Maldanin do m. Zdory, przebudowy istniejącego kolektora tłocznego Pisz- Maldanin. Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD Marta Skarżyńska–Stańczyk, 11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18c/4, za łączną cenę brutto 309 270,00zł. Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 3 grudnia 2007 roku.
6. W dniu 16 listopada 2007 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę wodociągu wiejskiego polegającą na wykonaniu zewnętrznej sieci wodociągowej oraz przyłączy domowych w osiedlu mieszkaniowym Nadleśnictwa Pisz w obrębie wsi Stare Guty, gm. Pisz. Umowa została zawarta z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu., ul. Gdańska 11, za łączną cenę brutto 111 790,10zł.. Wykonanie do dnia 31.12.2007r.
7. W dniu 20 listopada 2007 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę energii elektrycznej do zasilania oświetlenia drogowego w miejscowości Wąglik.
8. Dnia 22 listopada 2007 roku wszczęto postępowanie przetargowe, w drodze przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2007/2008. Składanie ofert do dnia 30.11.2007r.
9. W dniu 26 listopada 2007 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na dostawę energii elektrycznej do zasilania oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Kościuszki w Piszu.
10. Dnia 27 listopada 2007 roku wszczęto postępowanie przetargowe, w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Łupki. Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2007r.
WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH
1. Prowadzono nadzór nad realizacją remontu Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu.
2. Prowadzono nadzór nad termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Jeżach.
3. Dokonano odbioru przystanków w Kałęczynie i Pietrzykach.
4. Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie przebudowy budynku w Borkach przeznaczonego na mieszkania socjalne.
WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dnia 22 listopada 2007r. odbyło się spotkanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego na podstawie:
 Uchwały Nr XXVII/306/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 września 2004r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy,
 Uchwały Nr XXXII/395/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy;
oraz zaopiniowania projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz na podstawie:
 Uchwały Nr XXXII/394/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem dolina rzeki Pisy.

Dnia 06 listopada 2007r. ogłoszono o wyłożeniu w dniach od 16.11.2007r. do 07.12.2007r. do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego północnej części miasta Pisz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Ponadto Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz nad zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz.
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Prace związane ze sprzedażą nieruchomości gminnych.
- sprzedano 5 lokali mieszkalnych na terenie miasta Pisz, wraz z udziałem w gruncie,
- sprzedano 2 działki z możliwością zabudowy, położone na terenie gminy Pisz
2. Prace związane z numeracją budynków.
- wydano 8 zawiadomień o nadaniu numerów porządkowych nieruchomości na terenie miasta i gminy Pisz
3. Prace związane z podziałami nieruchomości gminnych.
- wydano 3 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości na terenie gminy Pisz
4. Prace związane ze ściąganiem należności z tytułu sprzedaży i dzierżawy nieruchomości.
- wysłano 76 wezwań do zapłaty opłat za bezumowne użytkowanie nieruchomości.
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

1. Prowadzone były prace remontowe w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Ciesina, Borki, Trzonki, Jeże, Rostki, Pogobie Średnie, Łupki.
Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wykonali następujące prace:
- w Ciesinie wykonano malowanie pomieszczeń świetlicy,
- w Rostkach wykonano posadzki wraz z warstwą izolacyjną,
- w Łupkach rozebrano stare piece oraz przygotowano ściany do ułożenia tynków wraz z warstwą ocieplającą,
- w Pogobiu Średnim do świetlicy dobudowywane jest pomieszczenie w.c.,
- w Borkach pomalowano pomieszczenia świetlicy
W Jeżach i Trzonkach zakończono budowę kominków grzewczych wraz z instalacją rozprowadzania ciepła. Wykonano nową instalację elektryczną w świetlicy w Jeżach.
2. Zakupiono materiały na ogrodzenie boiska i placu zabaw w Rostkach. Prace wykonają mieszkańcy.
3. Urząd Miejski w Piszu był współorganizatorem uroczystości obchodów Święta Niepodległości.
4. Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów w 2008 r.
5. Gmina przystępuje do utworzenia z pozostałymi samorządami powiatu piskiego Lokalnej Grupy Działania w celu pozyskania środków z Programu Leader na działania na terenach wiejskich.
6. Gmina przystąpiła do Północno – Wschodniego Innowacyjnego Klastra Turystycznego „Kryształ Europy”. Działania w ramach klastra mają wspierać rozwój turystyki na terenie gminy.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Rozpatrzono 10 spraw w związku z najmem lokali.
2. Prowadzono nadzór nad wykonaniem umowy w sprawie świadczenia usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz.
3. Przyjęto i rozpatrzono 34 wnioski o przydział lokali z zasobów Gminy Pisz.
4. Sporządzono 42 wezwania do zapłaty zaległych opłat z tytułu najmu lokali gminnych.
5. Sporządzonono 7 ugód dotyczących spłaty zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
6. Wydano 110 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
7. Przygotowano 21 kompletów dokumentów niezbędnych do sporządzenia pozwów w sprawach o zapłatę należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
8. Rozpatrzono 15 spraw dotyczących usunięcia drzew.
9. Wydano 1 zaświadczenie dotyczące osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego.
10. Wydano 6 decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego.
11. Odnowiono oznakowanie pionowe na ul. Wołodyjowskiego oraz na ulicy łączącej ul. Wojska Polskiego z ul. Wołodyjowskiego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Z-ca Kierownika USC udzielił w tym okresie 7 ślubów cywilnych:
- w dniu 27 października 2007 roku – 5 ślubów
- w dniu 10 listopada 2007 roku – 1 ślub
- w dniu 19 listopada 2007 roku – 1 ślub

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W powyższym okresie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęło 632 wnioski o udzielenie pomocy i 98 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
Pracownicy socjalni przeprowadzili 504 wywiady środowiskowe.
Na potrzeby podopiecznych wydatkowano kwotę 325.358,76 zł, na świadczenia rodzinne -911.604,53 zł.
Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, podręczników, przyborów szkolnych, opału na zimę, a także pomocy finansowej na dożywianie w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.
Dotychczas przyznano bezpłatne dożywianie 946 uczniom. Doposażono 7 punktów żywieniowych, 4 stołówki szkolne i 1 przedszkolną.
Na powyższy cel przeznaczono 20 tys. zł.
Ośrodek jest w trakcie realizacji 3 projektów, na które pozyskał środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 90.000zł.
W projektach:
• „Pedagog domowy – Przyjaciel rodziny” udział bierze 20 rodzin w tym 43 dzieci,
• „Bądźmy Razem – Grupa wsparcia dla rodzin- podopiecznych MGOPS w Piszu” 21 rodzin w tym 43 dzieci,
• „”Bawiąc się – uczymy”- Środowiskowa Świetlica Rodzinna w Borkach- 20 rodzin w tym 41 dzieci.
Beneficjentami powyższych projektów są rodziny korzystające z pomocy Ośrodka. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pedagogów, psychologa, lekarza. Celem działań jest kształtowanie pozytywnych postaw w relacji dzieci - rodzice, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych.
W ramach realizacji projektów w dniu 24.11.2007r. zorganizowano w Świetlicy w Borkach wspólne spotkanie integracyjne, podczas którego dzieci biorące udział w projektach zaprezentowały występ artystyczny. Wszyscy uczestnicy bawili się przy muzyce.
Ośrodek kontynuuje działalność Klubu Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Obecnie prowadzona jest trzecia edycja zajęć. Udział w niej bierze 20 osób. Są to osoby korzystające z pomocy społecznej.
Ośrodek wraz ze Stowarzyszeniem Pracowników MGOPS „RAZEM ŁATWIEJ” realizuje projekt „Integracja międzypokoleniowa-Klub Seniora”, na który pozyskano środki z „FIO i Gminy. MGOPS był współorganizatorem widowiska obrzędowego „Darcie pierza i kiszenie kapusty ”, które odbyło się w dniu 22.11.2007r. Członkowie zespołu „Piszanie” i dzieci pod kierownictwem p. Krystyny Bochenek przygotowali część artystyczną oraz własnoręcznie wykonali dekoracje chaty mazurskiej.
Beneficjenci projektu biorą udział w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną i umysłową np. aquaaerobiku – zajęciach na pływalni, aerobiku i zajęciach z zakresu nauki obsługi komputera.
Pan Burmistrz uczestniczył w Wojewódzkich Obchodach Dnia Pracownika Pomocy Społecznej, podczas którego Pani Wojewoda wręczyła nagrody i wyróżnienia 4 pracownikom MGOPS w Piszu.
Działaniem ciągłym Ośrodka jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych naszym podopiecznym, którzy z uwagi na trudną sytuację finansową nie są w stanie samodzielnie opłacić takiej usługi.

Data powstania: środa, 5 gru 2007 13:54
Data opublikowania: środa, 5 gru 2007 13:57
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2717 razy