BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-28/07

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./
zawiadamiam,
że w dniu 30.10.2007r. wpłynął wniosek
Pana Jarosława Jerka
ELFEKO S.A.
ul. Hutnicza 20A
81-061 Gdynia

działającego z upoważnienia
Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 181
00-222 Warszawadotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 24582, na działce o numerze ewidencyjnym 139 w obrębie Zdory, gm. Pisz.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza .

Data powstania: czwartek, 6 gru 2007 14:45
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2007 16:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 gru 2007 12:48
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1758 razy