BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami /jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261 ,poz.2603 z późn. zm./

- Położenie nieruchomości - Łupki, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - działka gruntu o powierzchni 100m2
przeznaczona do użytkowania
na działalność gospodarczą w zakresie turystyki i
rekreacji
- Numer działki - 53
- Powierzchnia działki - 100m2
- Numer KW - 13699
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 250zł + 22% VAT

1.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres trzech lat,
zgodnie z Uchwałą Nr XVII/162/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia
30 listopada 2007r.
2.Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.
3.Dzierżawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym stanie, t.j. regularnego
koszenia trawy, utrzymania czystości i porządku terenu plaży ogólnodostępnej
zlokalizowanej na działkach nr 54,55/2 w Łupkach.
4. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. W studium - teren istniejącego Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
5.Dzierżawca zobowiązany będzie zawrzeć umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie
wywozu nieczystości stałych w zakresie działalności prowadzonej na dzierżawionym
terenie. Umowa powyższa musi być zawarta w terminie 7 dni od chwili podpisania umowy
dzierżawy terenu.
6.Dzierżawca zobowiązany będzie do przedstawienia, jednocześnie z wpłaceniem
pierwszego rocznego czynszu dzierżawnego, dokumentu potwierdzającego wywiązywanie
się z umowy dotyczącej wywozu nieczystości stałych, o której mowa w pkt.5.
7.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065
0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
8.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek czynszu poczynając
od 1 stycznia roku następnego.
9.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
11 grudnia 2007r. do dnia 01 stycznia 2008r.
Data powstania: środa, 12 gru 2007 08:39
Data opublikowania: środa, 12 gru 2007 15:12
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2008 07:05
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1687 razy