BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora-menadżera projektu regulacji gospodarki wodnej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora - menadżera projektu regulacji gospodarki wodnej

Burmistrz Pisza ul. G. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, tel. 087 424 12 00, fax 087 423 54 29 ogłasza nabór na stanowisko inspektora - menadżera projektu przewidzianego do współfinansowania z Funduszu Spójności o nazwie: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz” i szacunkowej wartości ok. 30 mln. zł

Z osobą wyłonioną w postępowaniu podpisana zostanie umowa w pełnym wymiarze czasu pracy na okres od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji projektu.

Zadaniem inspektora - menadżera projektu jest wykonywanie na rzecz Gminy Pisz prac, polegających na przygotowaniu, zarządzaniu, kontrolowaniu i rozliczaniu projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja Pisz”, (zwanego dalej projektem). Zadania te należy wykonywać zgodnie z obowiązkami beneficjenta wynikającymi z przepisów prawa krajowego i unijnego, właściwych dla realizowanego projektu.

Do zadań Inspektora - Menadżera Projektu należy w szczególności:
1. W zakresie projektu i dokumentacji:
a) przygotowanie „Planu Opracowania Projektu”,
b) prowadzenie spraw z zakresu zlecania i nadzoru nad wykonaniem i aktualizacją projektów budowlanych,
c) prowadzenie spraw z zakresu zlecania i nadzoru nad wykonaniem dokumentów na potrzeby analizy i oceny projektów zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (studium wykonalności),
d) prowadzenie spraw z zakresu zlecania i nadzoru nad przygotowaniem raportów oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych,
e) przygotowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego składanego do instytucji wdrażającej daną oś priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zgodnie z wytycznymi do tego programu oraz instytucji wdrażającej,
f) współpraca z projektantami robót budowlanych,
g) zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów potrzebnych, w celu uzyskania pozwoleń na budowę i po zakończeniu poszczególnych etapów projektu pozwoleń na ich użytkowanie.

2. W zakresie robót wykonawczych:
a) nadzór nad wdrażaniem projektu zgodnie z projektem technicznym, pozwoleniami budowlanymi, zasadami i obowiązującymi normami,
b) współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie regularnych inspekcji budowy, oceny, kontroli, zatwierdzania i monitorowania jakości i obmiaru wykonywanych robót,
c) przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach końcowych wykonanych robót oraz próbnej eksploatacji,
d) rozważanie roszczeń wykonawcy robót i poszukiwanie kompromisowych rozwiązań odpowiednich dla wszystkich stron.
3. Raportowanie i monitorowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie sprawozdawczości, w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń.
4. Promocja projektu zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji,
5. W zakresie spraw finansowo-księgowych
a) nadzór i kontrola rozliczeń finansowych projektu,
b) nadzór i merytoryczne zatwierdzanie faktur wystawionych przez wykonawcę robót,
c) sporządzanie wniosków o płatności okresowe i płatność końcową,
d) sporządzanie innych dokumentów wymaganych przez instytucję wdrażającą, pośredniczącą i zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.
6. Udział w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ocenie ofert.
7. Udział w przeprowadzanych kontrolach dotyczących realizacji projektu.

Kandydatem może być osoba , która,
1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe o profilach: budownictwo, ochrona środowiska, hydrogeologia, ekonomia,
7. posiada co najmniej trzyletni staż pracy
8. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie: administracji publicznej, zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków UE, oceny technicznej i realizacji (zarządzania) projektami inwestycyjnymi z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej,
9. znajomość procedur realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych z funduszy europejskich.
10. znajomość ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227 poz. 1658) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
11. znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
12. znajomość wszystkich wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,

Dodatkowymi atutami będą:
- biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- doświadczenie zawodowe zdobyte na terenie województw warmińsko-mazurskiego lub podlaskiego,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- CV,
- List motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy kandydata,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Oferty, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2007 r.,
w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata wraz z dopiskiem "Konkurs Inspektor –menadżer " należy składać w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu, parter, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.Data powstania: czwartek, 13 gru 2007 15:13
Data opublikowania: piątek, 14 gru 2007 14:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 sty 2008 17:48
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2328 razy