BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 14 grudnia 2007 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XVIII-ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 GRUDNIA 2007 ROKU / PIĄTEK / O GODZINIE 10-tej W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr XVII/07 z obrad Sesji.
4. Informacja Burmistrza Pisza.
5. Zapytania i wnioski sołtysów.
6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2008 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Sołtysów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin „ Pisa- Narew ” oraz przyjęcie Statutu Związku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz wysokości opłat za posiłek.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla miasta Pisz ”.
20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Pisza.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym gminy i sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy.
24. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
25. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu, dotyczące kontroli realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Piszu w sprawie przydziałów lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w latach 2003 – 2007 .
26. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Piszu w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat i zamiany nieruchomości w latach 2003 – 2007.
27. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Prokuratury Rejonowej w Piszu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z naruszeniem prawa przy przydziale lokalu mieszkalnego przy ulicy dr Władysława Klementowskiego 4/1 w Piszu z dnia 01 września 2006 roku wbrew zasadom zawartym w uchwale Nr XX/164/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta będą zawierane w pierwszej
kolejności oraz innych aktach normatywnych.
28. Odpowiedzi na zapytania radnych.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Stanisław Olender

Data powstania: poniedziałek, 17 gru 2007 15:35
Data opublikowania: poniedziałek, 17 gru 2007 16:54
Data przejścia do archiwum: piątek, 28 gru 2007 16:28
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1737 razy