BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-33/07

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 17.12.2007r. wpłynął wniosek
Starostwa Powiatowego w Piszu
Plac Daszyńskiego 7
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na adaptacji i nadbudowie poddasza wraz z częściową termomodernizacją istniejącego budynku byłego internatu w celu utworzenia pomieszczeń biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Piszu, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 498/15, przy ul. Warszawskiej, położonej w obrębie Pisz I

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 18 gru 2007 10:48
Data opublikowania: wtorek, 18 gru 2007 11:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 sty 2008 12:06
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1716 razy