BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. 1-go Maja 7/15
2. Numer działki: 438
3. Powierzchnia działki: 213m2
4. Numer księgi wieczystej: 9286
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 15, o powierzchni użytkowej 42,70m2, składający się z
2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na III piętrze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. 1-go Maja nr 7.
Do lokalu mieszkalnego nr 15 należy jedna piwnica oznaczona nr 15 o pow. 3,00m2 .
Budynek mieszkalny składa się z 20 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku – 827m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 80.250zł. (słownie:
osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 4.013zł.
(słownie: cztery tysiące trzynaście złotych ).
Koszty wyceny wynoszą - 150zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 42,70/827 wynosi: 1190zł
( słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych )
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 12 zł. (słownie: dwanaście złotych )+ 22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu wynosi 298zł.(słownie: dwieście
dziewięćdziesiąt osiem złotych), a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% stanowi kwotę
15zł. + VAT 22%.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia 31 marca
każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 21 grudnia 2007r.
do dnia 11 stycznia 2008r.Data powstania: piątek, 21 gru 2007 10:04
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2007 10:06
Data przejścia do archiwum: niedziela, 13 sty 2008 15:11
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1808 razy