BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Mieszkanie na sprzedaż
W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Pisz ul. Lipowa 13/34
 2. Numer ewidencyjny działki: 477
 3. Powierzchnia działki: 647 m2
 4. Numer księgi wieczystej: 9667
 5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 34, o powierzchni użytkowej 46,98 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, usytuowany na IV piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul.Lipowej 13. Do lokalu mieszkalnego nr 34 należą 2 piwnice. Budynek mieszkalny składa się z 55 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. budynku – 2413 m2. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz głównego najemcy Andrzeja Filipkowskiego posiadającego umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie ) - 42340 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści zł). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% oraz dodaniu kosztów wyceny wynosi 2217 zł. (słownie: dwa tysiące dwieście siedemnaście zł.)
 7. Cena udziału w działce : 563 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy zł.)
 8. Wysokość opłaty rocznej stanowiącej 1% ceny gruntu: 6 zł (słownie: sześć zł).
 9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 141 zł (słownie: sto czterdzieści jeden zł.)
 10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r.lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.
 11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóżniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
 13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
 14. Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.06.2004 r.
 15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisza przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
 16. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18.12.2003 r. do dnia 8.01.2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 22 gru 2003 11:47
Data opublikowania: poniedziałek, 22 gru 2003 19:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 sty 2004 11:42
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1745 razy