BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona do zbycia w drodze bezprzetargowej / lokal mieszkalny/.
Nieruchomość stanowiąca własność Gminy Pisz ,przeznaczona do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46,poz.543 z późn. zm.).
 1. Położenie nieruchomości :Pisz ul.Matejki nr 1/26
 2. Numer działki : 440
 3. Powierzchnia działki : 886 m2
 4. Numer księgi wieczystej: 9996
 5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 23, o powierzchni użytkowej 36,00m2 ,składający się z dwóch pokoi,kuchni ,łazienki i przedpokoju , usytuowany na I-szym piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym , położonym w Piszu przy ul. Matejki nr 1 .
  Do lokalu mieszkalnego nr 23 należy jedna piwnica .
  Budynek mieszkalny skład się z 80 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 3.285m2.
  Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz głównego najemcy Pana Ryszarda Świdzińskiego posiadającego umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 35.690,-zł. (słownie złotych : trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt ).
  Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% oraz dodaniu kosztów wyceny wynosi 1.885,-zł.(słownie złotych : jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt pięć ).
 7. Cena udziału w działce : 433,-zł ( słownie złotych: czterysta trzydzieści trzy )
 8. Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 4,30 zł. (słownie: cztery zł. 30/100).
 9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu:109,-zł.(słownie złotych : sto dziewięć ).
 10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
 13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
 14. Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.06.2004r.
 15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
 16. Osoby,którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 17. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 18. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 23 grudnia 2003r. do dnia 12 stycznia 2004r.
Data powstania: środa, 24 gru 2003 08:24
Data opublikowania: środa, 24 gru 2003 08:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 sty 2004 00:38
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1562 razy