BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Porozumienie

Modernizacja oświetlenia ulicy Kościuszki w Piszu.
POROZUMIENIE

zawarte dnia 17 września 2007r. w sprawie ustalenia warunków partycypacji w kosztach przebudowy oświetlenia ulicy Kościuszki.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.) i art. 7 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. 15-950 Białystok ul .Elektryczna 13, zwany dalej „Zakładem” reprezentowany przez:
1. Sławomir Laskowski – Członek Zarządu
2. Halina Dauksza – Członek Zarządu

oraz Gmina Pisz, zwana dalej „Gminą”, reprezentowana przez:

Burmistrza Pisza – Pana Jana Alickiego
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Pani Aldony Klimek

zawierają porozumienie następującej treści:

§ 1
Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji inwestycji p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicy Kościuszki w Piszu” obejmującej:
1.Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Wykonanie modernizacji polegającej na:
1) demontażu istniejącej napowietrznej linii oświetlenia ulicznego,
2) budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego,
3) wymianie słupów oświetleniowych,
4) wymianie opraw oświetleniowych.

§ 2
1. Gmina zobowiązuje się do poniesienia kosztów zakupu słupów i opraw oświetleniowych
oraz przekazania Wykonawcy ( wyłonionemu w drodze przetargu przeprowadzonego w
Zakładzie) celem zamontowania zgodnie z dokumentacją przy ulicach wymienionych w § 1.
2. Przekazane słupy i oprawy oświetleniowe będą stanowić własność Gminy.
3. Zakład zobowiązuje się do:
a) sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
b) demontażu napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
c) budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego
d) wymiany słupów i opraw oświetleniowych
e) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego
f) pełnienia nadzoru inwestorskiego, g) dokonania odbioru ostatecznego robót.
4. Zakład zobowiązuje się do wykonania zadania wyszczególnionego w § 1 w terminie do
dnia 30 czerwca 2008 r.



§ 3

Projekt techniczny wymieniony w § 2 ust. 3 lit. a wymaga uzgodnienia z Gminą Pisz.

§ 4

Na wykonanie robót wymienionych w § 1ust. 2 zostanie podpisana umowa pomiędzy Wykonawcą robót a ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 6

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia winny być dokonane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności tych zmian

§ 7

Porozumienie zawiera się na czas realizacji wymienionych w niniejszym porozumieniu zadań.

§ 8

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.



Zakład : Gmina :


Data powstania: czwartek, 10 sty 2008 14:26
Data opublikowania: czwartek, 10 sty 2008 14:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 lut 2009 16:20
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 3476 razy