BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
Umowa o pracę będzie zawarta na okres jednego roku.
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
7. posiada co najmniej dwu letni staż pracy

III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

1.Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji wymaganej do przeprowadzenia windykacji zaległości z tytułu opłat związanych z najmem i dzierżawą lokali
2. Współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego w Piszu,
3. Sporządzanie analiz oraz sprawozdawczości z zakresu swojego działania,
4. Bieżące prowadzenie dokumentacji, teczek i rejestrów wynikających z zakresu działania

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent GK” lub przesłać listem, w terminie do 31.01.2008 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2008 12:48
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2008 14:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lut 2008 07:04
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2493 razy