BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Burmistrz Pisza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu 12-200 Pisz Plac Daszyńskiego 7 A


Formalne kryteria wyboru, w tym wymagane kwalifikacje:

1. wykształcenie wyższe,
2. co najmniej pięcioletni staż pracy,
3. dobry stan zdrowia,

Preferuje się kandydatów posiadających;

- znajomość problematyki upowszechniania kultury, w tym przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
- doświadczenie w kierowaniu pracą zespołową i zarządzaniem projektami oraz zdolności organizatorskie,

Wymagane dokumenty:

1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu,
2. curriculum vitae,
3. list motywacyjny,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
6. koncepcja programowa, organizacyjna i finansowa dotycząca zarządzania Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Piszu
7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wniosek o przystąpieniu do konkursu oraz wymagane dokumenty należy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia na adres Urząd Miejski w Piszu 12-200 Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 z dopiskiem „Dyrektor MGBP”

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 2 tygodni po upływie terminu wyznaczonego dla ich składania. O zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o warunkach organizacyjno finansowych instytucji można uzyskać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Piszu Plac Daszyńskiego 7 A w dniach od wtorku do soboty w godz. 9:00 do 17:00Data powstania: czwartek, 24 sty 2008 12:18
Data opublikowania: czwartek, 24 sty 2008 17:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lut 2008 07:12
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2887 razy