BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
I Miejsce wykonywania pracy- Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli Pisz ul. Dworcowa 2,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe,
7. posiada pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,

III Wymagania dodatkowe:

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora:

1. kierowanie całokształtem pracy jednostki, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania
zadań jednostki, w zakresie obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę,
2. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom uprawnionym do otrzymania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 b, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. )
3. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
4. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor ZEOSiP” lub przesłać listem, w terminie do 22.02.2008 roku na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: środa, 6 lut 2008 09:20
Data opublikowania: środa, 6 lut 2008 09:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 lut 2008 12:44
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2283 razy