BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Inspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Inspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe,
7. posiada co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach ( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładach budżetowych utworzonych przez te związki, biurach ( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych.

II Wymagania dodatkowe

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Wydziale IPF
1. Opracowywanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych,
2. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków
pomocowych,
3. Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi monitorującymi
przebieg realizacji projektów koordynującymi politykę strukturalną,
4. Przygotowywanie procedur do wdrażania funduszy i programów Unii Europejskiej,
5. Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowywania i realizacji
projektów z zakresu działania wydziału,
6. Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych UE.
7. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych
funduszy zewnętrznych,IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Inspektor IPF” lub przesłać listem, w terminie do 11.03.2008 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: poniedziałek, 25 lut 2008 14:51
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lut 2008 14:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 mar 2008 12:15
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2042 razy