BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gizewiusza,
-Numer działki – część 376/19,
-Numer KW – 12877,
-Powierzchnia nieruchomości -90 m2,
-Opis nieruchomości-teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem na rozbudowę pawilonu handlowego,
-Roczna wysokość czynszu – 2.250,00 zł + 22% VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej.
2.W/w nieruchomość według ustaleń studium stanowi teren zabudowy wielofunkcyjnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Czynsz dzierżawny może ulec zmianie w przypadku zmiany stawek określonych odpowiednim zarządzeniem burmistrza, poczynając od 1 stycznia roku następnego.
5.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4 marca 2008 r. do dnia 25 marca 2008 r.
Data powstania: wtorek, 4 mar 2008 12:30
Data opublikowania: wtorek, 4 mar 2008 15:32
Data przejścia do archiwum: środa, 26 mar 2008 07:13
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1654 razy