BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WykazW Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz.2603 z późn. zm.).
1. Położenie nieruchomości: Pisz, ul. Klementowskiego 16/14
2. Numer działki: 321/3
3. Powierzchnia działki: 3.305 m2
4. Numer księgi wieczystej: 24457
5. Opis nieruchomości :lokal mieszkalny nr 14, o powierzchni użytkowej 62,96m2, składający się z
3 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul. Klementowskiego nr 16.
Do lokalu mieszkalnego nr 14 należy jedna piwnica oznaczona nr 14 o pow. 8,20m2.
Budynek mieszkalny składa się z 34 lokali mieszkalnych o ogólnej powierzchni budynku - 2.308,29m2.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na w/w
lokal na czas nieokreślony.
6.Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie)- 120.000zł. (słownie: sto dwadzieścia
tysięcy złotych ).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 6.000zł.
(słownie: sześć tysięcy złotych ).
Koszty wyceny wynoszą - 150zł.
7.Cena udziału w działce wynoszącego 71,16/2308,29 wynosi: 6.240zł
( słownie: sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych)
8.Wysokość opłaty rocznej stanowi 1% ceny gruntu: 62,40zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa złote 40/100 )+
22% VAT.
9.Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 1.560zł.(słownie: jeden tysiąc pięćset
sześćdziesiąt złotych),a po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 95% stanowi kwotę 78zł. +
VAT 22%.
10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą
Nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r. lokal mieszkalny został przeznaczony do
sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie umowy notarialnej
sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
12.Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty.
Kwotę stanowiącą cenę lokalu oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się
najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr
28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz,
natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego należy uiszczać z góry do dnia
31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
13.Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana,
nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie
wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w
oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej
obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
14. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stosownie do ustaleń studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową .
Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
15.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski
o nabycie nieruchomości.
16.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
17.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 04 marca 2008r.
do dnia 25 marca 2008r.Data powstania: środa, 5 mar 2008 09:55
Data opublikowania: czwartek, 6 mar 2008 09:34
Data przejścia do archiwum: środa, 26 mar 2008 07:13
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1490 razy