BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.
I Miejsce wykonywania pracy- Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli Pisz ul. Dworcowa 2,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne, administracyjne lub pedagogiczne.
7. posiada pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,

III Wymagania dodatkowe:

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Dyrektora:

1. kierowanie całokształtem pracy jednostki, zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania
zadań jednostki, w zakresie obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę,
2. nadzór nad prowadzeniem spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom uprawnionym do otrzymania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 b, ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. )
3. nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań przez podległych pracowników,
4. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor ZEOSiP” lub przesłać listem, w terminie do 31.03.2008 roku na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz@home.p
Data powstania: środa, 12 mar 2008 13:43
Data opublikowania: środa, 12 mar 2008 14:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 kwi 2008 07:16
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2236 razy