BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-15/08

Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie
Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamia,
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie napowietrznej linii SN  15 kV, napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn, kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV, napowietrznej linii nN 0,4 kV oraz złącz napowietrznych (151 szt.), na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 19/267, 19/268, 19/269, 19/270, 19/533, 19/424, 19/242, 19/329, 19/328, 19/271, 19/592, 19/322, 19/272, 19/323, 19/324, 19/325, 19/275, 19/276, 19/227, 19/278, 19/317, 19/318, 19/319, 19/320, 19/423, 19/425, 19/422, 19/421, 19/420, 19/419, 19/418, 19/570, 19/571, 19/591, 19/53, 19/54, 19/55, 19/56, 19/57, 19/58, 19/59, 19/60, 19/61, 19/62, 19/440, 19/441, 19/349, 19/442, 19/347, 19/345, 19/344, 19/341, 19/297, 19/348, 19/295, 19/292, 19/221, 19/223, 19/225, 19/226, 19/224, 19/222, 19/293, 19/294, 19/296, 19/342, 19/343, 19/346, 19/383, 19/384, 19/385, 19/386, 19/387, 19/388, 19/389, 19/390, 19/391, 19/392, 19/393, 19/394, 19/395, 19/396, 19/397, 19/399, 19/307, 19/305, 19/306, 19/398, 19/266, 19/87, 19/86, 19/85, 19/68, 19/67, 19/291, 19/290, 19/64, 19/45, 20/1, 19/188, 19/247, 19/248, 19/249, 19/250, 19/251, 19/252, 19/253, 19/254, 19/255, 19/256, 19/257, 19258, 19/521, 19/520, 19/519, 19/518, 19/359, 19/358, 19/357, 19/356, 19/355, 19/354, 19/353, 19/352, 19/351, 19/350, 19/360, 19/517, 19/185, 19/184, 19/183, 19/152, 19/182, 19/181, 19/168, 19/180, 19/179, 19/178, 19/177, 19/176, 19/175, 19/174, 19/173, 19/172, 19/171, 19/575, 19/574, 19/573, 19/169, 19/167, 19/166, 19/165, 19/164, 19/163, 19/162, 19/161, 19/160, 19/159, 19/158, 19/157, 19/156, 19/155, 19/154, 19/153, położonych w obrębie Szczechy Małe, gm. Pisz, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 15 maja 2008r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest fakt, iż rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia zależy od uprzedniego przeprowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ i zawiadomienia właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których zlokalizowana będzie inwestycja celu publicznego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Data powstania: wtorek, 18 mar 2008 12:43
Data opublikowania: wtorek, 18 mar 2008 15:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 kwi 2008 14:50
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1622 razy