BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Mieszkanie na sprzedaż
W Y K A Z nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do zbycia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zm.)
 1. Położenie nieruchomości: Pisz ul. 1 Maja 9/2
 2. Numer ewidencyjny działki: 437
 3. Powierzchnia działki: 217 m2
 4. Numer księgi wieczystej: 9910
 5. Opis nieruchomości: lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 42,80 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym w Piszu przy ul.1 Maja 9. Do lokalu mieszkalnego nr 2 należy 1 piwnica. Budynek mieszkalny składa się z 20 lokali mieszkalnych o ogólnej pow. budynku – 827 m2. Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz głównego najemcy Emilii Łęg posiadającej umowę najmu na w/w lokal na czas nieokreślony.
 6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu liczona bez udziału w gruncie ) - 38580 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł). Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty 95% wynosi 1929 zł. (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł.) Koszty wyceny wynoszą 100 zł.
 7. Cena udziału 42,80/827 w działce nr 437 : 502 zł (słownie: pięćset dwa zł.)
 8. Wysokość opłaty rocznej stanowiącej 1% ceny gruntu: 5 zł (słownie: pięć zł).
 9. Wysokość pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% ceny gruntu: 126 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć zł.)
 10. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z uchwałą nr XIII/134/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 września 2003 r.lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.
 11. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego wraz ze sprzedażą lokalu nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 12. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Kwotę stanowiącą cenę lokalu i koszt wyceny oraz pierwszą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste terenu wnosi się najpóżniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Gminy i Miasta w Piszu nr 53-10204753-101300609 PKO BP SA O/Pisz lub w kasie Urzędu, natomiast opłaty roczne przez okres trwania użytkowania wieczystego (99 lat) należy uiszczać z góry do dnia 31 marca każdego roku na konto wyżej podane, poczynając od roku następnego po zawarciu aktu notarialnego.
 13. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana, nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacja następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty rocznej z jednoczesnym zaoferowaniem nowoustalonej opłaty rocznej w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego. Użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania wypowiedzenia zakwestionować wysokość zaoferowanej opłaty w formie wniosku złożonego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W razie niezakwestionowania zaoferowanej opłaty rocznej obowiązuje nowa wysokość opłaty zaoferowana w wypowiedzeniu.
 14. Cena lokalu oraz gruntu i związane z nią opłaty obowiązują do dnia 30.06.2004 r.
 15. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Pisza przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
 16. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 17. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 30.12.2003 r. do dnia 20.01.2004 r.
Data powstania: środa, 31 gru 2003 11:55
Data opublikowania: środa, 31 gru 2003 14:05
Data przejścia do archiwum: środa, 21 sty 2004 06:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1597 razy