BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-3/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Pana Jarosława Łaskiewicz
Gastel S.A.
Jaśkowa Dolina81
80-286 Gdańsk

działającego z upoważnienia
Polkomtel S.A.
ul. Postępu 3
02-676 Warszawa

Burmistrz Pisza w dniu 28.03.2008r. wydał decyzję nr 8/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej Polkomtel S.A. Nr 44265 „PISZ” na działce o numerze ewidencyjnym 520, przy ul. Parkowej, położonej w obrębie Pisz 2.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: piątek, 28 mar 2008 12:54
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 15:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 kwi 2008 10:39
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1511 razy