BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-8/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji iwnestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego
Zygmunt Jurewicz
ul. Jagiełły 7/19
11-500 Giżycko

działającego z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza w dniu 28.03.2008r. wydał decyzję nr 3/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 1/22, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 7/2, 7/3 położonych w obrębie Borki, gm. Pisz;

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.


Data powstania: piątek, 28 mar 2008 12:55
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 15:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 kwi 2008 10:40
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1655 razy