BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-1/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku firmy

Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza w dniu 28.03.2008r. wydał decyzję nr 1/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV typu AsXSn 4X70 L=140mb oraz przyłącza kablowego nN 0,4 kV typu YAKXs 4x25, L=40mb na działkach o numerach ewidencyjnych 10, 46, 53/7 położonych w obrębie Jagodne, gm. Pisz oraz na wymianie przewodów gołych na izolowane typu AsXs 4x70 od stacji transformatorowej nr 8-106 do słupa nr 8 na odcinku o długości około 150mb, na działkach o numerach ewidencyjnych 9/3, 34, 35, 36/3, 37, 38, 39, 40, 41/2, 10 położonych w w/w obrębie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.
Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2008 13:17
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2008 16:16
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 kwi 2008 10:40
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1542 razy