BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Piszu

I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
7. posiada co najmniej dwuletni staż pracy

III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

1. Prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów,
2. Prowadzenie spraw związanych z numeracją porządkową nieruchomości,
3. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem nieruchomości gminnych,
4. Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na umieszczanie reklam na mieniu komunalnym, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych,
5. Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości,
6. Prowadzenie ewidencji sprzedaży nieruchomości gminnych,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent N ” lub przesłać listem, w terminie do 08.05.2008 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: środa, 23 kwi 2008 13:34
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2008 14:40
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 maj 2008 12:21
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2148 razy