BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Stanu Cywilnego Plac Daszyńskiego 7,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie wyższe: zarządzanie, administracja, prawo,
7. posiada co najmniej czteroletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w urzędzie marszałkowskim, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach( ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach( ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
- w służbie cywilnej, lub
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,

III Wymagania dodatkowe:

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Zastępcy Kierownika USC:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 września 1986 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59 z późn. zm. ).
2. współdziałanie z organami rządowej administracji ogólnej,
3. przygotowywanie dokumentacji do transkrypcji aktów zagranicznych do polskich ksiąg,
4. przygotowanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań,
5. przyjmowanie i załatwianie interesów we wszystkich sprawach wynikających z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

VI. Sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Z-ca Kierownika USC” lub przesłać listem, w terminie do 12.05.2008 roku na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205, WWW.pisz.pl, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: środa, 23 kwi 2008 13:41
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2008 14:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 maj 2008 12:21
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2215 razy