BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Piszu
I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe: administracja, ochrona środowiska, architektura krajobrazu,
III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1.Prowadzenie spraw związanych z organizacją oraz utrzymaniem zieleni komunalnej,
2.Prowadzenie ewidencji urządzeń komunalnych, kontrola ich prawidłowej eksploatacji,
3.Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej Gminy,
4.Nadzorowanie spraw dotyczących plaż i kąpielisk gminnych, w szczególności utrzymania czystości na plażach i kąpieliskach gminnych oraz zapewnienia ich właściwego oznakowania
5. Koordynacja zagadnień związanych z dostawą energii elektrycznej i wody dla przedsiębiorstw zasilanych z sieci gminnych,
6.Nadzorowanie spraw dotyczących utrzymywania czystości na targowiskach prowadzonych przez Gminę oraz zaopatrzenia targowisk w media,
7. Prowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, zagospodarowania oraz budowy urządzeń małej architektury na terenach osiedli mieszkaniowych,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor GK” lub przesłać listem, w terminie do 13.06.2008 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: czwartek, 29 maj 2008 12:12
Data opublikowania: czwartek, 29 maj 2008 12:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 cze 2008 08:41
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2166 razy