BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska: dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach i dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

1. Do konkursów może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
a) ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne
oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole,
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe w zakresie zarządzania, albo
kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku
nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
akademickiego,
d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora
uzyskał co najmniej dobrą oceną pracy w przedszkolu, szkole lub placówce,
a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora
obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo
w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko
dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
e) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
g) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie karne,
h) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi,
2) Do konkursów może też przystąpić osoba, o której mowa w § 2 ust 1 i § 8
rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 6 maja 2003 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i
palcówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.), która spełnia stosowne
wymagania.
2. Oferty osób przystępujących do konkursów powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkoły,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu
pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz
dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku
osoby będącej nauczycielem,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie
wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w
przypadku osoby niebędącej nauczycielem
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu
zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu
zarządzania oświatą,
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, której mowa w art.
76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz nie toczy się
przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie
oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji
kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
12) Zaświadczenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie o wywiązaniu się przez kandydata z obowiązku lustracyjnego – dotyczy osób urodzonych przed 01 sierpnia 1972 r.
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w
Trzonkach” lub „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Jeżach” , w terminie do 30 czerwca 2008 r. do godz. 15.00 na adres:
Burmistrz Pisza, ul. Dworcowa 2, 12-200 Pisz.

Przypominamy o obowiązku lustracyjnym wynikającym z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171).

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Pisza.

Data powstania: wtorek, 10 cze 2008 15:20
Data opublikowania: wtorek, 10 cze 2008 15:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 sie 2008 14:30
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2271 razy