BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na referenta w Pionie Ochrony w Urzędzie Miejskim w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na referenta w Pionie Ochrony w Urzędzie Miejskim w Piszu

I Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/8 etatu,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
7. posiada co najmniej dwuletni staż pracy

III Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referenta:

Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in.:
a)nadzór nad utrzymaniem remiz oraz sprzętu i pojazdów OSP,
b)planowanie potrzeb w zakresie bieżącego zaopatrzenia jednostek OSP,
c)naliczanie ekwiwalentów za udział strażaków OSP w akcjach ratowniczych,
d)prowadzenie ewidencji sprzętu oraz pojazdów p.poż,

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Referent PO ” lub przesłać listem, w terminie do 30.06.2008 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. 19, tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: piątek, 13 cze 2008 10:19
Data opublikowania: piątek, 13 cze 2008 11:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 lip 2008 06:51
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2016 razy