BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

I Miejsce wykonywania pracy- Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne
7. posiada co najmniej trzyletni staż pracy

II Wymagania dodatkowe

1. znajomość obsługi komputera,
2. umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektora w Wydziale IPF:
1. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych funduszy zewnętrznych dotyczących projektów nieinwestycyjnych tzw. „miękkich”.
2. Zarządzanie projektami nieinwestycyjnymi, współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych.
3. Bieżące monitorowanie źródeł finansowania (krajowych i zagranicznych) dotyczące projektów nieinwestycyjnych.
4. Bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych Unii Europejskiej oraz prawa krajowego w zakresie funduszy strukturalnych UE.
5. Współpraca z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi, instytucjami finansującymi i monitorującymi przebieg realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych funduszy zewnętrznych.
6. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie finansowania wspólnych przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
7. Współpraca z doradcami i specjalistami w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych.
8. Udzielanie pomocy w zakresie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
9. Bieżące prowadzenie dokumentacji i rejestrów w zakresie swojego działania.
10. Prowadzenie, w zakresie działania, spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) oraz zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor IPF” lub przesłać listem, w terminie do 26.08.2008 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok.19 tel. 0-87 4241205,www.pisz.pl/bip, e-mail: pisz@home.pl
Data powstania: wtorek, 12 sie 2008 13:21
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2008 13:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2008 08:17
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2034 razy