BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piszu

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piszu
Og. 1111-25/08 Pisz 13.08.2008r.

Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piszu
I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Stanu Cywilnego Pisz , Plac Daszyńskiego 7,
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne,
7. posiada co najmniej trzyletni staż pracy,

III. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku podinspektora:

1. Kompletowanie dokumentów do akt zbiorczych ksiąg stanu cywilnego,
2. Wydawanie odpisów oraz zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego,
3. Dokonywanie w księgach przypisków i powiadamianie o tych czynnościach organów administracji prowadzących sprawy ewidencji ludności i innych urzędów stanu cywilnego,
4. Prowadzenie skorowidzów akt stanu cywilnego,
5. Prowadzenie korespondencji służbowej,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Podinspektor USC” lub przesłać listem, w terminie do dnia 27.08.2008 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, www.pisz.pl, e-mail: pisz @home.pl
Data powstania: środa, 13 sie 2008 11:03
Data opublikowania: środa, 13 sie 2008 11:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2008 08:17
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2443 razy