BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na młodszego referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu

Og.1111/37/08 Pisz 03.11.2008 r.
Burmistrz Pisza informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na młodszego referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Piszu
I. Miejsce wykonywania pracy – Urząd Miejski w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5,
Umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 31.07.2010 r.
II. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:
Kandydatem może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,
2. ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6. posiada co najmniej wykształcenie średnie,

III. Wymagania dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. biegła znajomość obsługi komputera,

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku młodszego referenta:

1. Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
2. Prowadzenie ewidencji przyjętych wniosków.
3. Przygotowywanie decyzji w sprawie podatku akcyzowego.
4. Przygotowywanie i składanie wniosków do wojewody o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę.
5. Rozliczanie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
6. Sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego.
7. Przygotowywanie planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy.
8. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem kontroli oraz na polecenie Burmistrza w jednostkach organizacyjnych Gminy.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. curriculum vitae,
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
5. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Młodszy referent” lub przesłać listem, w terminie do 18.11.2008 r. na adres Urzędu Miejskiego w Piszu ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. 19 tel.0-87 -4241205, WWW.pisz.pl, e-mail:pisz @home.pl
Data powstania: poniedziałek, 3 lis 2008 12:36
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lis 2008 15:31
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lis 2008 07:08
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2190 razy