BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz ,przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 261,poz. 2603 z późn. zm.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Położenie nieruchomości - Bogumiły, gmina Pisz.
Numer działki - 134/1
Powierzchnia działki - 2.000 m2
Numer KW - 13744
Opis nieruchomości - działka z możliwością zabudowy zagrodowej
wraz z posadowionym na gruncie
budynkiem gospodarczym o kubaturze około 250 m3


Cena wywoławcza nieruchomości - 32.000 zł.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz.
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/211/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19.02.2008 r.
została przeznaczona do sprzedaży.
2.W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
3.Brak jest zobowiązań , których przedmiotem jest w/w nieruchomość.
4.Nieruchomość w chwili obecnej jest użytkowana bezumownie.
5. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej
w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
7. Nabywca uiści należność w drodze jednorazowej wpłaty. Cenę ustaloną w
przetargu należy wnieść najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej na konto
Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-
Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz
8.W/w nieruchomość położona jest na obszarze, gdzie brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) istnieje
możliwość zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie
nieruchomości.
10.Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku
wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
11.Okazanie granic nieruchomości nastąpi na koszt nabywcy.
12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.
od dnia 28 listopada 2008 r. do dnia 18 grudnia 2008 r.

Data powstania: wtorek, 2 gru 2008 08:10
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2008 14:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 gru 2008 12:44
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1522 razy