BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o przekazaniu akt Z.7331/II-38/08

Burmistrz Pisza zawiadamia, że w dniu 02.12.2008 r. przesłał , zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn.zm./ do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, odwołanie złożone od decyzji nr 38/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej w dniu 12.11.2008 r. dla zamierzenia polegającego na budowie drogi gminnej – ulicy Pisańskiego na części działek o numerach ewidencyjnych 744, 1177, 1432, 1173, 1459/1, 1461/17, 1461/55, 1461/57, 1474, 1466, 1430/74 w obrębie Pisz1, na budowie drogi gminnej – ulicy Tęczowej w m. Jagodne, na działkach o numerach ewidencyjnych 10, 46, 31, 14/7, 6/3, 6/11, 12/40, 12/23, 11/28, 17/1 w obrębie Jagodne i na budowie kanalizacji deszczowej i przebudowie kanalizacji sanitarnej w ciągu w/w ulic oraz dla zamierzenia polegającego na budowie linii oświetlenia ulicznego w ciągu ulicy Pisańskiego w Piszu i rozbudowie linii oświetlenia ulicznego ulicy Tęczowej w m. Jagodne, wraz z aktami sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.

Data powstania: wtorek, 2 gru 2008 13:21
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2008 14:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 gru 2008 15:33
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1575 razy