BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227),

INFORMUJĘ

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z dz. nr 38, 39, 40, położonych w obrębie geodezyjnym Zawady.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 pok. nr 12 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie www.bip-eko.pisz.hi.pl.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5.
Data powstania: wtorek, 2 gru 2008 14:53
Data opublikowania: wtorek, 2 gru 2008 16:06
Data przejścia do archiwum: środa, 17 gru 2008 11:19
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1664 razy