BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o nie załatwieniu sprawy w terminie Z.7331/II/58/08

Burmistrz Pisza, działając na podstawie art.36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późn. zm.)


zawiadamia
że sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Piszu, na działkach o numerach ewidencyjnych 43/1, 44/1 , 44/3 w obrębie Jagodne, gm. Pisz nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 27 lutego 2009 r.

Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest szczególnie skomplikowany charakter sprawy.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jagodne.
Data powstania: środa, 3 gru 2008 11:41
Data opublikowania: środa, 3 gru 2008 15:59
Data przejścia do archiwum: środa, 24 gru 2008 11:20
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1437 razy